top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: Alternatíva Tanácsadó Kft. 

Székhelye és postai címe: 2100 Gödöllő Juhar u. 2.

Cégjegyzékszáma: Cg. 13 09 150909

Adószáma: 23557974-2-13

E-mail címe: farago.istvan@stressz-m.hu

Honlapjának címe: www.stressz-m.hu

Ügyfélszolgálat e-mail címe: kommunikacio@stressz-m.hu

Panaszkezelés helye és

elérhetőségei:

2100 Gödöllő Juhar u. 2. 

kommunikacio@stressz-m.hu

Tárhely szolgáltató neve: MicroVPS

Melyek vonatkoznak egyrészről az Alternatíva Tanácsadó Csoport Kft. (székhely: 2100 Gödöllő Juhar u. 2. Adószám: 23557974-2-13), a Stressz-M programok szervezőjére (továbbiakban „Szervező”), másrészről a rendezvények résztvevőire (továbbiakban “Résztvevő”).

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

határozza meg a Szervező, valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Résztvevő) között belépőjegyek, bérletek és voucherek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szervező, a rendezvény szervezője és a Résztvevő között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

1.1. A Szervező online internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet, elsősorban különböző pszichológiai, stresszkezelési, jólléti témájú előadásokra, workshopokra, online képzésekre, konferenciákra, eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló Belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére.

 2. Rendezvényre történő jelentkezés 

A rendezvényekre, eseményre történő jelentkezésre, nagykorú természetes személyek jogosultak közvetlenül Részvevők, vagy delegálójuk által történő regisztrálással. A Résztvevő, vagy delegáló által teljesített regisztráció és a részvételi díj megfizetése feljogosítja a Résztvevőt a Szervező által biztosított programokon történő részvételére, az Szervező által biztosított tematikának megfelelően, a rendezvény jellegétől függően, online, vagy személyes módon.

A részvételre jelentkezni a Résztvevői név, cég neve és adószáma, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, megadásával és a részvételi feltételek, a jelen ÁSZF, a Szervező www.stressz-m.hu honlapján található regisztrációs felületen, tett nyilatkozattal lehet. Delegált részvétel esetén a Résztvevőt delegáló jogi személy/szervezet adatainak a megadása kötelező. A regisztrációval kapcsolatos kérdések megválaszolásában a Szervező a +36 709 678 110 telefonszámon nyújt segítséget.

Szervező a jelentkezés regisztrálása után a díjmentes rendezvényeknél a Résztvevő e-mail címére visszaigazolja a jelentkezést és megküldi a rendezvény belépéséhez szükséges információkat (belépő kódokat, linket, vagy belépőjegyet). A belépődíjas rendezvények, esetén a részvételi díj befizetéséhez szükséges információk a honlapon elérhetőek (bankkártyás fizetés, Paypal, átutalás).

A jelentkezés addig nem számít véglegesnek, amíg be a Szervező vissza nem igazolja a jelentkezést a Résztvevő által megadott email címre, illetve a belépődíjas rendezvények, esetében nem érkezik meg Szervező számlájára a részvételi díj.  A jelentkezések sorrendjének a részvételi díjak beérkezése számít. A részvételi díj jóváírását követően arról a Szervező számlát állít ki a Résztvevő vagy a Delegáló által megadott cégnevére.

Szervező a jelentkezéseket akkor zárja le, amikor a befizetett jelentkezések száma elérte a maximális létszámot. A jelentkezések lezárása után Szervező saját belátása szerint lehetővé tehet egy várólistára való jelentkezést.

Szervező fenntartja a jogot, hogy nem rendezi meg a rendezvényt, amennyiben az adott rendezvényre, regisztrált résztvevők száma nem éri el a minimális létszámot. Ebben az esetben a Szervező a rendezvény, esemény törlése szerinti rendelkezések szerint jár el. A létszámkeretet a Szervező határozza meg.

3. Részvételi díjak 

A Szervező a rendezvények részvételre vonatkozó érvényes árait a hivatalos honlapján ( www.stressz-m.hu) közzéteszi. A részvételi díj tartalmazza: a rendezvényen megtartásra kerülő előadásokon és felkínált programokon való online, vagy személyes részvételt (a megadott rendezvénytől függően, online rendezvények esetében csak online részvétel lehetséges), valamint a meghirdetett rendezvényben foglalt szolgáltatásokat, amennyiben ezt a résztvevő igényelte és kifizette (szállás és az étkezés költségeit). Szervező az árváltoztatás jogát fenntartja!

3.1 Kedvezmények: Szervező fenntartja magának a jogot, hogy időszaki kedvezményeket, akciókat hirdessen meg, melyeket a hivatalos honlapján közzétesz. A különböző kedvezmények egymással össze nem vonhatók. Ha Résztvevő többféle kedvezményre jogosult, akkor Szervező a Résztvevő számára legkedvezőbb kedvezményt érvényesíti.

4. Fizetési feltételek 

A belépődíjas rendezvények részvételi díja bankkártyával az OTP Simplepay rendszerén keresztül, vagy Paypal-lal, vagy átutalással fizethető be a kiállított díjbekérőn/számlán megadott Szervező az Alternatíva Tanácsadó Csoport Kft. 10402991-5052659069671001 (K&H Bank Zrt.) számlaszámára.

A részvétel feltétele, hogy a részvételi díj, a díjbekérőn megadott időpontig, de legkésőbb a rendezvényt megelőző napon ki legyen egyenlítve!

A részvételi díj egyes tételei közvetített szolgáltatást is tartalmazhatnak (pl. étel, ital, egészségmegőrző szolgáltatások), melyek után felmerülő adónemek megfizetése a Résztvevő felelőssége!

A részvételi díjról elektronikus számlát állítunk ki.

 

5. Lemondás 

 A vásárlás a "Fizetés" gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

Bizonyos eseményeinkre lehetőséget adhatunk a lemondás jogának gyakorlására. Ezt a fizetés megkezdése előtt írásban, a rendezvény oldalán feltüntetjük.  Ebben az esetben rendezvényt a Résztvevő kizárólag írásban mondhatja le az kommunikacio@stressz-m.hu e-mail-címen, legkésőbb a rendezvény előtt 8 munkanappal. Ezt követően nem áll módunkban visszatéríteni a részvételi díjat. 

A lemondási határidő lejárta után érkező regisztrációk esetén lemondásra már nincs lehetőség.

6. Rendezvény törlése 

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy honlapján szereplő bármilyen rendezvény időpontját megváltoztassa, vagy a teljes rendezvényt törölje. A meghirdetett rendezvény elmaradásáról, időpontjának megváltozásáról vagy lényeges tartalmi/tematikai változásáról a már regisztrált jelentkezők legalább 8 nappal a Rendezvény kezdete előtt értesítést kapnak.

A részvételi díj 100%-a visszajár, amennyiben:

a Szervező hibájából elmarad a rendezvény, a jelentkezők alacsony létszáma miatt marad el a Rendezvény, időpont- vagy lényeges tartalmi/tematikai változás történik a rendezvénynél, és ez nem felel meg a Résztvevőnek, és azt legalább 8 munkanappal a rendezvény kezdete előtt jelzi a Résztvevő a Szervezőnek.

7.  Szerzői jogo

A rendezvényen elhangzó előadások, illetve az esetlegesen átadott írásos anyagok az előadók, illetve a szervezők szellemi tulajdonát képezik. Azokat a Résztvevők kizárólag saját maguk, illetve vállalkozásuk fejlesztésére használhatják.

8.  Szavatosság, felelősség 

 Szervező kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget. Vis maior esetén Szervező mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól. Vis majornak minősül minden, a Szervező érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan külső ok, különös tekintettel a természeti csapásokra, mint árvíz, tűz, földrengés, vihar, villámcsapás, nagy mennyiségű csapadék, továbbá sztrájkra, merényletre, illetve állami intézkedésre.

Résztvevő személyes részvétel esetén minden, az általa a rendezvény helyszínén okozott kárért felelős. Regisztrációjával a Résztvevő a rendezvénynek helyt adó intézmény házirendjét, az ÁSZF elfogadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el.

9.  Adatvédelem

A www.stressz-m.hu  honlapot az Alternatíva Tanácsadó Csoport Kft. (székhely: 2100 Gödöllő Juhar u. 2.) üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja és kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. (Stressz-M adatvédelmi tájékoztató)

A Rendezvényeken a szervezők fotókat és videó felvételeket készítenek. Megrendelésével és Résztvevő hozzájárul, hogy a fotókon, videókon szerepeljen, azokat a Szervező publikálhassa, PR célra felhasználhassa.

10.  A szerződés hatálya 

A jelen szerződés időbeli hatálya a Rendezvény időtartamára, illetve azt követően az adatkezelés tejes időtartamára kiterjed. A Rendezvényeken történő részvétellel, belépődíjas Rendezvények esetében a részvételi díj kifizetésével a Résztvevő elfogadja az ÁSZF-ben meghatározott feltételeket!

Szervező jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Résztvevő súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a jelen ÁSZF-ben, vagy a Rendezvény helyszínének ÁSZF-jében rögzített feltételek megsértése. Felmondás esetén a Résztvevő elveszíti a Résztvevő jogait és a Szervező jogosulttá válik a már megfizetett részvételi díj teljes összegének visszatartására, meghiúsulási kötbér címén. A jelen ÁSZF kötelező erővel hatályos a Delegálóra és a Résztvevőre a regisztráció pillanatától.

11.  Egyéb rendelkezések 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen ÁSZF egyoldalú módosításának jogát a Szervező fenntartja. A rendezvénnyel, vagy az ÁSZF-fel kapcsolatos valamennyi információt, közleményt és változást a Szervező kizárólagosan írásos kommunikáció során közli (lásd. következő bekezdés). Az információ e-mailben való megküldésével az információ a regisztrált felek részére kézbesítettnek tekintendő.

Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt email címek: a Szervező részéről a www.stressz-m.hu  honlapon feltüntetett e-mail-címek, elsősorban az kommunikacio@stressz-m.hu  a Résztvevő/Delegáló részéről pedig a Szervező honlapján megadott a regisztráció alkalmával megadott e-mail címe. 

A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő email címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést, vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni. A dezinformáltságból eredő felelősséget és kártérítést kizárjuk.

12. Céginformáció:

Cégnév Alternatíva Tanácsadó Csoport Kft. (székhely: 2100 Gödöllő Juhar u. 2. Adószám: 23557974-2-13) Kapcsolat: Faragó István Tel: +36 709 678 110 email: farago.istvan@stressz-m.hu

Jelen Általános Szerződési Feltételek feltételei hatályon kívül helyezik a bármely fél által kiadott dokumentumban vagy elismerő nyilatkozatban foglalt minden egyéb feltételt vagy szóbeli megállapodást. Jelen Feltételekre a magyar jog az irányadó.

 

Gödöllő, 2020. 06. 25.

bottom of page